REACH

REACH je pokrata izvornoga naziva „Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals” (registracija, procjena, autorizacija i ograničavanje kemikalija), a označava uredbu koja ima za cilj poboljšati zaštitu ljudskog zdravlja i okoliša.

Uredba REACH vrijedi za tvrtke koje posluju u Europi i koje podliježu posebnim zahtjevima za tvari.

Uredba REACH br. 1907/2006 europska je zakonska odredba koja je stupila na snagu 1. lipnja 2007.

Kao odgovorna i ekološki svjesna tvrtka, potpuno smo predani udovoljavanju zahtjevima propisa Uredbe REACH.

Što je uključeno u propise Uredbe REACH?

Tvrtka Brother treba sakupiti informacije o svojstvima kemijskih tvari koje se upotrebljavaju u našim proizvodima.

Tvari se moraju registrirati u središnjoj bazi podataka, koju vodi Europska agencija za kemikalije (ECHA), prema postavljenom rasporedu etapnih krajnih rokova koji će se provoditi do 2018.

Poslujući s našim dobavljačima, tvrtka Brother do danas je udovoljila svim krajnjim rokovima postavljenima Uredbom REACH i radi na tome kako bi udovoljila budućim krajnjim rokovima.       

Tvari posebno zabrinjavajućih svojstava

Zakonska odredba nalaže da moramo neprestano nadzirati nalaze li se tvari u našim proizvodima na REACH-ovom popisu tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC).

Uredbom REACH zahtijeva se pružanje dovoljno informacija o tvarima posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC) koje su u proizvodima prisutne u koncentraciji iznad 0,1 % težinskog udjela kako bi se omogućila sigurna upotreba proizvoda.

Informacije o prisutnosti tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC) u proizvodima tvrtke Brother možete pronaći ovdje.