Principi socijalne odgovornosti


 

A. Pravedni radni uvjeti

Prepoznajući važnost jamčenja pravednih radnih uvjeta grupa Brother poštuje ljude i priznaje temeljna ljudska prava te isto očekuju i od svojih suradnika.

 

1. Ne diskriminaciji i maltretiranju

Grupa Brother ne dopušta diskriminaciju ili maltretiranje. Grupa Brother još posebno ne dopušta:
(1) nezakonitu diskriminaciju na temelju rase, spola, starosti, seksualne orijentacije, trudnoće, političke pripadnosti, članstva u sindikatu, bračnog statusa, nacionalnosti, etničke pripadnosti, vjere, invaliditeta, itd; ili,
(2) povredu dostojanstva osobe uznemiravanjem ili zlostavljanjem (iz bilo kojeg razloga ili u bilo kojem obliku), tjelesnim kažnjavanjem, mentalnom ili fizičkom prisilom ili prijetnjom u vezi nabrojanog.

 

2. Pravedne i zakonske prakse rada

Grupa Brother nastoji djelovati u skladu sa svim lokalnim zakonima i propisima te uputama nadležnog tijela ili s odgovarajućim lokalnim industrijskim praksama u pogledu radnih uvjeta, uključujući sate, plaću, olakšice (npr. minimalna plaća) i prekovremeni rad.

 

3. Sloboda udruživanja

Grupa Brother poštuje prava radnika u svakoj zemlji u kojoj posluje da se slobodno udruže, pridruže ili ne pridruže sindikatima, traže zastupnike i pridruže radničkom vijeću u skladu s lokalnim zakonima i propisima.

 

4. Djeca i prisilni rad

Grupa Brother ne dopušta ili potiče nezakonite prakse rada. Grupa Brother osobito ne:
(1) omogućuje prisilni rad ili prisilni zatvorski rad;
(2) zahtijeva od zaposlenika da predaju osobne dokumente ovjerene od strane nadležnih državnih tijela, putovnice ili radne dozvole kao uvjet za zapošljavanje (osim privremene predaje za provjeru identifikacije ili državnih formalnosti);
(3) svjesno zapošljava osobe mlađe od dobi za završetak obaveznog školovanja u skladu s lokalnim zakonima;
(4) svjesno zapošljava osobe mlađe od 15 godina (ili 14, u zemljama gdje zakon to dopušta); ili
(5) zapošljava osobe mlađe od 18 godina, ako to može biti opasnost za njihovo zdravlje i sigurnost.

 

5. Jasni stegovni kodovi

Grupa Brother mora jasno definirati disciplinsku politiku i postupke te ih proslijediti zaposlenicima.

 

6. Sustav prijava nepravilnosti

Svaka tvrtka unutar grupe Brother mora uspostaviti sustav prijava nepravilnosti i poticati zaposlenike da prijave svako kršenje tih načela, drugih politika društva, lokalnih zakona i propisa. Grupa Brother zaposlenicima ne dopušta odmazdu protiv osoba koje u dobroj vjeri prijave kršenja i tamo gdje je potrebno i gdje lokalni zakon to dopušta, osigurava anonimnost doušnika.


 

B. Zdravlje i sigurnost

1. Zdravlje i sigurnost na radnom mjestu

Grupa Brother će djelovati u skladu sa svim zakonima i propisima koji se primjenjuju kod pružanja sigurnog i zdravog radnog okruženja za zaposlenike.
 
Grupa Brother štiti zdravlje i sigurnost radnika na radnom mjestu, tako da:
(1) procjenjuje i prati potencijalni rizik za sigurnost, uključujući i fizički zahtjevan posao, električne i druge izvore energije, požar, vozila te izloženost kemikalijama i drugim biološkim i fizičkim agensima;
(2) osigurava odgovarajuće oblikovana i dobro održavana radna mjesta i odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu;
(3) izvodi mjere i sustave sigurnog rada i osigura kontinuiranu obuku i sustave za sprječavanje, upravljanje, praćenje i izvještavanje o ozljedama na radu i profesionalnim bolestima; i
(4) izvodi strategije i postupke koji se izvode za vrijeme hitnih slučajeva i incidenata, uključujući postupke za evakuaciju, obuku i planove oporavka.

 

2. Provođenje zdravstvenih mjera, prehrana i prebivalište

Grupa Brother će radnicima i potencijalnoj trećoj strani koja djeluje u našim prostorijama, omogućiti čisti wc i čistu vodu te, po potrebi, pripremanje hrane i objekte za pripremu hrane koji su higijenski ispravni.
 
Tamo gdje su jamčeni spavaći prostori, ti moraju biti dobro održavani, čisti i sigurni, opremljeni s odgovarajućim izlazima u nuždi, toplom vodom za tuševe, pravilnim sustavom grijanja i provjetravanja i privatnim prostorijama, sve u skladu s važećim lokalnim standardima.


 

C. Okoliš

Kako bi pomogla društvu u postizanju održivog razvoja, grupa Brother mora provoditi svoju politiku zaštite okoliša i nastojati smanjiti utjecaj poslovanja na okoliš u svim područjima i u svim fazama životnog ciklusa proizvoda - od dizajna, razvoja, proizvodnje, korištenja i odlaganja do ponovne upotrebe i reciklaže.
 
Grupa Brother će steći sve potrebne ekološke dozvole i licence koje su u skladu s važećim međunarodnim i domaćim zakonima o zaštiti okoliša i propisima, uključujući ograničenja kod korištenja pojedinih tvari.


 

D. Moralne i poštene prakse rada

Grupa Brother će raditi s najvišim integritetom i etikom u svim područjima svog djelovanja.

1. Pošteno poslovanje

Grupa Brother će biti u skladu s antitrustovskim i tržišnim zakonodavstvom zemlje i regije, koji se odnosi na naše djelovanje, i neće sudjelovati u akcijama ograničavanja ili narušavanja slobodne i lojalne konkurencije.
Prilikom kupovine robe i usluga Brother će odabrati dobavljača nepristrano i u poštenim uvjetima.

 

2. Ispravno oglašavanje

Grupa Brother mora djelovati u skladu s važećim standardima oglašavanja i pritom se suzdržati svjesnog korištenja bilo kakvog obmanjujućeg ili netočnog oglašavanja.

 

3. Neprikladna prednost

Grupa Brother neće sudjelovati u bilo kakvom obliku korupcije, iznude ili pronevjere. Mito i druga sredstva za dobivanje neprikladne ili nedopuštene prednosti ne smiju biti ponuđeni ili prihvaćeni.

 

4. Izvješćivanje i evidentiranje točnih općih informacija

Grupa Brother će zabilježiti i izvijestiti o svim potrebnim informacijama, uključujući računovodstvene, promptno i točno te ih ispravno pohraniti.
 
Grupa Brother će ponuditi točno i pravovremeno razotkrivanje financijskog stanja i informacija o poslovanju za dioničare, investitore i relevantna tržišta kapitala kao pomoć kod donošenja odluka o ulaganjima u skladu s važećim zakonima i propisima.
 
Osim toga, grupa Brother će zahtijevati od zaposlenika jamstvo kako bi se osiguralo da su izjave osobne prirode koje se pojavljuju u novinama i časopisima, na radiju, televiziju, videu ili putem interneta, neće ostaviti dojam da se radi o govoru ili djelovanju u ime Brothera.

 

5. Upravljanje informacijama

Grupa Brother ima rigorozne sustave za upravljanje informacijama i jamči da zaposlenici neće ilegalno objavljivati povjerljive informacije koje se odnose na tvrtke u grupi Brother, druge organizacije ili klijente trećoj strani bez suglasnosti.

 

6. Zaštita osobnih podataka

Grupa Brother poštuje privatnost naših kupaca, poslovnih kontakata i suradnika zato je razvila sigurnosne mjere za ograničavanje pristupa do osobnih podataka u skladu s lokalnim zakonima o zaštiti privatnosti. Grupa Brother štiti privatne podatke, uključujući osobne podatke, popis naših klijenata i zaposlenika, te našim suradnicima ne dopušta prijenos osobnih podataka, osim ako je to učinjeno u skladu s lokalnim zakonima o zaštiti podataka i našom važećom izjavom o privatnosti ili na drugi način s dozvolom.
 

7. Politika protiv unutranje trgovine

Suradnici ne smiju biti uključeni u ilegalnu trgovinu unutarnjim informacijama. Radi se o trgovini vrijednosnim papirima u posjedu informacija koje nisu javne.
 

8. Zaštita prava intelektualnog vlasništva

Grupa Brother mora nastojati osigurati, održavati i širiti prava intelektualnog vlasništva grupe (uključujući, ali ne ograničavajući se na patentna prava, prava žiga i autorska prava). Grupa Brother poštuje prava intelektualnog vlasništva trećih osoba. Grupa Brother i suradnici ne smiju namjerno kršiti prava intelektualnog vlasništva drugih.


 

E. Sustav upravljanja za provedbu ovih principa

Grupa Brother će uspostaviti sustav upravljanja za provedbu ovih principa, kako slijedi:
(1) svaka tvrtka grupe Brother mora biti u skladu sa svojim kodeksom ponašanja koji zajedno s ostalim pravilima tvrtke zadovoljava standarde postavljene od strane tih principa, te od svojih zaposlenika zahtijevati da se pridržavaju ovog kodeksa;
(2) svaka tvrtka grupe Brother mora, u skladu sa svojom organizacijom, definirati odjel odgovoran za provedbu kodeksa ponašanja;
(3) svaka tvrtka Brother redovito mora redovno obučavati svoje zaposlenike u skladu s kodeksom ponašanja;
(4) svaka tvrtka Brother mora provoditi periodična ocjenjivanja kako bi se osigurala sukladnost s tim principima; i
(5) svaka tvrtka Brother grupa mora na vrijeme ispraviti nepravilnosti otkrivene tokom redovite revizije.
Menadžment pravne službe Brother Industries, Ltd. je odgovoran za osiguranje provedbe tih načela u svim tvrtkama grupe Brother i sustavima upravljanja, kao i za redovne revizije statusa sustava upravljanja.